2. Αριθμός δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που ευρετηριάζει το σύστημα Web of Science, το 2020 καταγράφονται συνολικά 9.803 επιστημονικές δημοσιεύσεις από ελληνικούς φορείς σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, παρουσιάζοντας αυξανόμενη πορεία καθ’ όλη την περίοδο 2006-2020 (Διάγραμμα 2.1).

 

 

Διάγραμμα 2.1

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

 

Το Διάγραμμα 2.2 αποτυπώνει την κατανομή των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόβασης στους τέσσερις τύπους, δηλαδή Gold, Bronze, Green, Hybrid. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη την περίοδο 2006-2020, ο αριθμός των δημοσιεύσεων τύπου Gold σε ελληνικούς φορείς ακολουθεί σταθερή αυξητική πορεία, όπου, το 2020, προσεγγίζει τις 5.708. (Διάγραμμα 2.2).

 

 

 

Διάγραμμα 2.2

 

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 2.3 παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης ανά κατηγορία φορέων, ανά έτος για όλη την περίοδο 2006-2020. Για το 2020, τα Πανεπιστήμια δημοσίευσαν 8.202 δημοσιεύσεις. Η επόμενη κατηγορία φορέων είναι τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕK, με τον πιο πρόσφατο αριθμό δημοσιεύσεων (2020) να είναι 1.535, ενώ ακολουθούν τα Δημόσια Νοσοκομεία με 1.321.

 

Διάγραμμα 2.3

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 2.4 παρουσιάζει το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης για κάθε κατηγορία φορέων, στο σύνολο των επιστημονικών τους δημοσιεύσεων, για κάθε κατηγορία ελληνικών φορέων, την περίοδο 2006-2020. Εδώ, παρατηρείται ότι τα ποσοστά αυτά έχουν αυξητική τάση η οποία παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, πόρισμα το οποίο επιβεβαιώνεται σχεδόν για όλους τους ελληνικούς φορείς. 

 

Διάγραμμα 2.4

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2016-2020, η συμμετοχή των διαφόρων κατηγοριών φορέων στο σύνολο των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς αντιστοιχεί στα μερίδια που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.5. Πρώτα βρίσκονται τα Πανεπιστήμια με μερίδιο 83,4% και ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΚ (16,9%) και τα Δημόσια Νοσοκομεία (13,2%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες σημειώνουν ποσοστά χαμηλότερα του 10%. 

 

 

Διάγραμμα 2.5

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

 

 

 

Το Διάγραμμα 2.6 εμφανίζει τον αριθμό δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης ανά κατηγορία φορέων  για την πενταετία 2016-2020. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα Πανεπιστήμια στον τύπο Gold με 15.144 δημοσιεύσεις και ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΚ με 3.049 δημοσιεύσεις, τα Δημόσια Νοσοκομεία με 2.742 δημοσιεύσεις, ενώ οι υπόλοιποι φορείς έχουν λιγότερες από 2.000 δημοσιεύσεις.

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.6

 

 

 

 

 

Μεγέθυνση