5. Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Όπως προαναφέρθηκε, σημαντικό κριτήριο για την αποτίμηση της απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων αποτελεί η κατάταξή τους μεταξύ των δημοσιεύσεων που δημοσιεύθηκαν παγκοσμίως το ίδιο έτος και στην ίδια θεματική περιοχή. Γενικά, οι σχετικοί βιβλιομετρικοί δείκτες αναφέρονται στις δημοσιεύσεις (αριθμός ή ποσοστό επί του συνόλου των δημοσιεύσεων) που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και θεματική περιοχή. Όταν η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση μιας χώρας προσεγγίζει ή υπερβαίνει την παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, η χώρα θεωρείται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Το Διάγραμμα 5.1 αποτυπώνει την κατανομή των δημοσιεύσεων σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης με υψηλή απήχηση της Ελλάδας για όλες τις κατηγορίες της παγκόσμιας κατανομής (1%, 5%, 10%, 25% και 50%). Την πενταετία 2016-2020, η Ελλάδα ξεπερνά τον παγκόσμιο μέσο όρο σε όλες τις κατηγορίες και στις δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης (βλ. Διάγραμμα 5.1).

 

 

 

Διάγραμμα 5.1

 

 

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

 

 

 

 

Το Διάγραμμα 5.2 απεικονίζει τον  αριθμό δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης με υψηλή απήχηση ανά κατηγορία, για την πενταετία 2016-2020. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις (9.223) εντοπίζονται στο top 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση και αφορούν στον τύπο ανοικτής πρόσβασης Gold. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες Green, Bronze και Hybrid οι οποίες συγκεντρώνουν 5.516, 3.339 και 2.945 δημοσιεύσεις αντίστοιχα. Το μικρότερο αριθμό δημοσιεύσεων σε σχέση με τις λοιπές ποσοστιαίες κατανομές συγκεντρώνει αυτή του top 1% με  262, 322, 293, 249 δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης στους τύπους Gold, Bronze, Green και Hybrid αντίστοιχα.

 

 

 

Διάγραμμα 5.2

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 5.3 δείχνει τη συμμετοχή / ηγεσία των Ελλήνων επιστημόνων στις δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης με υψηλή απήχηση. Σε ποσοστό 18,0% των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης με ελληνική συμμετοχή που ανήκουν στο top 1%, ο πρώτος συγγραφέας προέρχεται από ελληνικό φορέα. Το ποσοστό αυτό για το top5% ανέρχεται σε 25,7%, για το top 10% βρίσκεται σε 29,0%, για το top 25% είναι 36,4% και στο top 50% προσεγγίζει το 43,3%.

 

 

Διάγραμμα 5.3

 

 

Μεγέθυνση

 

 

 

 

Το Διάγραμμα 5.4 παρουσιάζει τον αριθμό δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης με Έλληνα τον πρώτο συγγραφέα ανά κατηγορία, για την πενταετία 2016-2020. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις με Έλληνα τον πρώτο συγγραφέα (4.944) εντοπίζονται στο top 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση και αφορούν στον τύπο ανοικτής πρόσβασης Gold. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους τύπους Green, Bronze και Hybrid με 2.115, 1.320 και 726 δημοσιεύσεις αντίστοιχα. Το μικρότερο αριθμό δημοσιεύσεων σε σχέση με τις λοιπές ποσοστιαίες κατανομές συγκεντρώνει αυτή του top 1% με 77, 54, 43, 29 δημοσιεύσεις με Έλληνα τον πρώτο συγγραφέα, στους τύπους Gold, Bronze, Green και Hybrid, αντίστοιχα.

 

 

Διάγραμμα 5.4

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Η συμβολή των φορέων στην παραγωγή δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση, δηλαδή των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης που κατατάσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5.5. Για την πενταετία 2016-2020, τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΚ και τα Δημόσια Νοσοκομεία καταγράφουν πάνω από 100 δημοσιεύσεις που ανήκουν στο 1% των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο (Διάγραμμα 5.5).

 

Διάγραμμα 5.5

 

 

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση