4. Δείκτες απήχησης

Όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία, μια αρχική προσέγγιση για την καταγραφή της ποιότητας των δημοσιεύσεων είναι ο δείκτης απήχησης (citation impact) ο οποίος υπολογίζεται από τον λόγο του συνολικού αριθμού των αναφορών προς τον συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων. Το Διάγραμμα 4.1 παρουσιάζει τον δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης της Ελλάδας, συνολικά, ανά κυλιόμενη πενταετία για όλη την περίοδο 2006-2020. Εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας δεδομένων σχετικών με δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης για τα κράτη - μέλη της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, δεν παρατίθενται οι εν λόγω δείκτες.

 

Διάγραμμα 4.1

 

 

Μεγέθυνση

 

 

 

 

Στο Διάγραμμα 4.2 εξειδικεύεται ο δείκτης απήχησης, ανά πενταετία, για κάθε ένα από τους τους τέσσερις διαφορετικούς τύπους ανοικτής πρόσβασης.

 

Διάγραμμα 4.2

 

 

 

Μεγέθυνση