7. Συνεργασίες

Οι συνεργασίες στις δημοσιεύσεις σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς και η εξέλιξή τους στη διάρκεια της δεκαπενταετίας 2006-2020 παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 7.1. Τα ποσοστά των δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται χωρίς συνεργασίες, αλλά και εκείνων με αποκλειστικά ελληνικές συνεργασίες μειώνονται σταθερά. Αντίστοιχα, μετά το 2010, καταγράφεται αύξηση στις συνεργασίες με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα.

 

Διάγραμμα 7.1

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Κατά την περίοδο 2006-2020, οι επιστήμονες από ελληνικούς φορείς συνεργάσθηκαν για άρθρα ανοικτής πρόσβασης με επιστήμονες από χώρες σε όλο τον κόσμο (βλ. χάρτη Διαγράμματος 7.2). Ο μεγαλύτερος αριθμός συνεργασιών καταγράφεται με το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία.

 

Διάγραμμα 7.2

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 7.3 παρουσιάζεται η ανά έτος η εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης που πραγματοποιούνται με ελληνικές, με διεθνείς και χωρίς συνεργασίες κατά την περίοδο 2006-2020.

 

 

Διάγραμμα 7.3

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

 

 

 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 7.4, ο μεγαλύτερος αριθμός δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης εντοπίζεται σε δημοσιεύσεις με διεθνείς συνεργασίες οι οποίες ανήκουν στον τύπο Gold (3.201). Μικρότερος αριθμός δημοσιεύσεων εντοπίζεται σε επιστημονικές εκροές οι οποίες συγγράφονται χωρίς καμία συνεργασία, με τον τύπο ανοικτής πρόσβασης Hybrid να συγκεντρώνει τις λιγότερες δημοσιεύσεις (293).

 

 

 

Διάγραμμα 7.4

 

 

 

 

 

Εστιάζοντας στη πενταετία 2016-2020 (βλ. Διάγραμμα 7.5), οι μεγαλύτερες τιμές του σχετικού δείκτη απήχησης στα περισσότερα επιστημονικά πεδία αφορούν δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης που έχουν προκύψει μέσω διεθνών συνεργασιών.

 

Διάγραμμα 7.5

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

[n1] Knowledge, networks and nations, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011

 

[n2]OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011

 

Για τη μέτρηση του αριθμού των συνεργασιών ακολουθείται, όπως και στην υπόλοιπη μελέτη, η τεχνική whole counting: έτσι εάν μια δημοσίευση πραγματοποιείται με τη συνεργασία Ελλήνων ερευνητών από δύο διαφορετικούς φορείς ή Ελλήνων ερευνητών με ερευνητές από δύο χώρες, η δημοσίευση προσμετράται ως μία εθνική ή αντίστοιχα μία διεθνής συνεργασία στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων, αποδίδεται όμως και ως μία εθνική ή μία διεθνής συνεργασία σε κάθε φορέα ή κάθε χώρα.

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα