3. Αριθμός αναφορών δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης

Στο Διάγραμμα 3.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς και η εξέλιξή του, ανά κυλιόμενη πενταετία, για την περίοδο 2006-2020. Την τελευταία πενταετία 2016-2020, οι δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς, συνολικά, έλαβαν 428.635 αναφορές, διατηρώντας τη σταθερά ανοδική τάση των προηγούμενων ετών.

 

 

Διάγραμμα 3.1

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που ευρετηριάζει το σύστημα Web of Science, την πενταετία 2016-2020 οι περισσότερες αναφορές (122.941) καταγράφονται στον τύπο ανοικτής πρόσβασης Gold, με τους τύπους Green (108.193), Bronze (106.540) και Hybrid (90.961) να ακολουθούν. Γενικότερα, καταγράφεται αύξηση για όλη την περίοδο 2006-2020 (Διάγραμμα 3.2).

 

 

Διάγραμμα 3.2

 

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

 

Ο αριθμός των αναφορών που αντιστοιχούν στις δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης, συνολικά, από ελληνικούς φορείς και η εξέλιξή του ανά πενταετία παρουσιάζεται για τις διάφορες κατηγορίες φορέων στο Διάγραμμα 3.3. Στη διάρκεια της περιόδου 2006-2020, ο αριθμός των αναφορών ακολουθεί ανοδική πορεία για όλες τις κατηγορίες φορέων.

Τα Πανεπιστήμια καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών (357.918). Ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ (77.885) και τα Δημόσια Νοσοκομεία (66.547).

 

 

 

Διάγραμμα 3.3

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 3.4 παρουσιάζει το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι αναφορές σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης για κάθε κατηγορία φορέων, στο σύνολο των αναφορών που λαμβάνουν οι επιστημονικές τους δημοσιεύσεις, την περίοδο 2006-2020.

 

Διάγραμμα 3.4

 

 

 

 

Μεγέθυνση

Αντίστοιχα, το Διάγραμμα 3.5 εμφανίζει τη συμμετοχή των διαφόρων κατηγοριών φορέων στο σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς την πενταετία 2016-2020. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα Πανεπιστήμια με μερίδιο 83,5% και ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (18,2%) και τα Δημόσια Νοσοκομεία (15,5%), ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες σημειώνουν ποσοστά χαμηλότερα του 15%.

 

 

Διάγραμμα 3.5

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

 

 

 

Το Διάγραμμα 3.6 εμφανίζει τον αριθμό αναφορών ανοικτής πρόσβασης ανά κατηγορία φορέων για την πενταετία 2016-2020 για καθένα από τους διαφορετικούς τύπους ανοικτής πρόσβασης. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα Πανεπιστήμια στον τύπο Gold με 103.873 αναφορές κι έπειτα, ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ με 28.830 αναφορές, τα Δημόσια Νοσοκομεία με 14.425 αναφορές ενώ οι υπόλοιποι φορείς σημειώνουν αναφορές λιγότερες από 10.000 αναφορές.

 

Διάγραμμα 3.6

 

 

 

 

 

Μεγέθυνση