Παράρτημα ΙΙ: Δείκτες

Πίνακας βιβλιομετρικών δεικτών

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Αριθμός δημοσιεύσεων
(Number of publications)
Ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων υπολογίζεται: Υποδηλώνει τον όγκο παραγωγής των επιστημονικών δημοσιεύσεων:  
 • στο σύνολο της χώρας 
 • της Ελλάδας.
 • ανά κατηγορία φορέων.
 • των διαφόρων κατηγοριών φορέων.
 • ανά επιστημονικό πεδίο.
 • του κάθε επιστημονικού πεδίου.     
 
 
 
Μερίδιο (%)
δημοσιεύσεων
(Share of publications)
 
Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) του αριθμού των επιστημονικών δημοσιεύσεων:  Υποδηλώνει τη συμμετοχή όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων που έχει:
 
 
 • μιας κατηγορίας φορέων επί του συνολικού αριθμού των ελληνικών δημοσιεύσεων.
 •  η κατηγορία φορέων στο σύνολο  των ελληνικών δημοσιεύσεων. 
 • ενός επιστημονικού πεδίου επί του συνολικού αριθμού των ελληνικών δημοσιεύσεων.
 • το επιστημονικό πεδίο στο σύνολο  των επιστημονικών πεδίων. 
 • ενός φορέα επί του συνολικού αριθμού των δημοσιεύσεων της κατηγορίας στην οποία ανήκει.
 • ο φορέας στο σύνολο των δημοσιεύσεων της κατηγορίας στην οποία ανήκει.
Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές
(% cited papers) 
Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) των δημοσιεύσεων που έχουν λάβει τουλάχιστον μία αναφορά. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται σε επικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα πέντε ετών στα παρακάτω επίπεδα: Αποτελεί δείγμα της αναγνωρισιμότητας των επιστημονικών δημοσιεύσεων:
 • στο σύνολο της χώρας.
 • της Ελλάδας.
 • ανά κατηγορία φορέων.
 • των διαφόρων κατηγοριών φορέων.
 
 
Αριθμός αναφορών σε δημοσιεύσεις
(Number of citations)
Ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις μιας πενταετίας κατά τη διάρκεια της ίδιας πενταετίας υπολογίζεται:  Υποδηλώνει την αναγνωρισιμότητα και την επιρροή των επιστημονικών δημοσιεύσεων:
 • στο σύνολο της χώρας.
 • της Ελλάδας.
 • ανά κατηγορία φορέων.
 • των διαφόρων κατηγοριών φορέων.
 • ανά επιστημονικό πεδίο.
 • του κάθε επιστημονικού πεδίου.  
 
 
Μερίδιο (%)αναφορών
(Share of citations)
Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) του αριθμού των αναφορών (χρονικά διαστήματα πενταετίας) που έλαβαν οι επιστημονικές δημοσιεύσεις: Υποδηλώνει τη συμμετοχή όσον αφορά την  αναγνωρισιμότητα και στην επιρροή των επιστημονικών δημοσιεύσεων  που έχει:
 
 
 • μιας κατηγορίας φορέων επί του συνολικού αριθμού των αναφορών που έλαβαν οι ελληνικές δημοσιεύσεις.
 •  η κατηγορία φορέων στο σύνολο  των ελληνικών δημοσιεύσεων. 
 • ενός επιστημονικού πεδίου επί του συνολικού αριθμού των αναφορών που έλαβαν οι ελληνικές δημοσιεύσεις.
 • το επιστημονικό πεδίο στο σύνολο  των επιστημονικών πεδίων. 
 • ενός φορέα επί του συνολικού αριθμού των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις της κατηγορίας στην οποία ανήκει.
 • ο φορέας στο σύνολο της κατηγορίας στην οποία ανήκει.
 
 
Δείκτης απήχησης
(Citation impact)
 
 
Ο δείκτης απήχησης είναι ο μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση και υπολογίζεται ως ο λόγος του αριθμού των αναφορών που καταγράφονται σε ορισμένη χρονική περίοδο προς το συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της ίδιας χρονικής περιόδου. Ο δείκτης απήχησης υπολογίζεται, ανά διαστήματα πενταετίας, για την εκτίμηση της απήχησης του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων.  Υποδηλώνει την απήχηση των  δημοσιεύσεων.
 
 
Σχετικός δείκτης απήχησης 
(Relative citation impact)  
 
Ο σχετικός δείκτης απήχησης αποτυπώνει την απήχηση των δημοσιεύσεων μιας οντότητας (π.χ. της Ελλάδας)  και προκύπτει από τη διαίρεση των αντίστοιχων δεικτών απήχησης. Όταν η τιμή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι μεγαλύτερη από 1, οι δημοσιεύσεις της οντότητας που εξετάζεται έχουν μεγαλύτερη απήχηση από το μέσο όρο του συνόλου αναφοράς. Ο δείκτης αυτός δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφοροποιήσεις στις πρακτικές αναφορών στις διαφορετικές επιστημονικές περιοχές.
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται ο σχετικός αυτός δείκτης απήχησης μόνο για την αποτύπωση της θέσης που καταλαμβάνει η Ελλάδα.
Αναφέρεται στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων.
 
 
Σχετικός δείκτης απήχησης – κανονικοποιημένος βάσει επιστημονικού πεδίου
(Field normalized citation score)
 
 
Ο δείκτης απήχησης μετά από κανονικοποίηση βάσει των διαφορετικών επιστημονικών θεματικών περιοχών συγκρίνει την απήχηση μιας δημοσίευσης σε σχέση με την απήχηση που έχουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια επιστημονική περιοχή. Πρόκειται για το δείκτη Field Normalized Citation Score, ο οποίος υπολογίζεται με βάση την κατανομή των δημοσιεύσεων στις 253 θεματικές περιοχές των βάσεων NSI και InCites μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο ανέπτυξε το ΕΚΤ. Όταν η τιμή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι μεγαλύτερη από 1, οι δημοσιεύσεις της οντότητας που εξετάζεται έχουν μεγαλύτερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Στην παρούσα μελέτη υπολογίζονται οι σχετικοί δείκτες απήχησης μετά από κανονικοποίηση για:   Λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διαφορετικά  επιστημονικά πεδία και συγκρίνει με τον αντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο την  απήχηση των δημοσιεύσεων:
 • το σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων.
 • της Ελλάδας.
 • τις ελληνικές δημοσιεύσεις ανά επιστημονικό πεδίο.
 • της Ελλάδας.
 • το σύνολο των δημοσιεύσεων μιας κατηγορίας φορέων.
 • των διαφόρων κατηγοριών φορέων.
 • τις δημοσιεύσεις μιας κατηγορίας φορέων ανά επιστημονικό πεδίο.
 • των διαφόρων κατηγοριών φορέων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία.
 
 
 • τις δημοσιεύσεις ενός φορέα ανά επιστημονικό πεδίο.
 • των μεμονωμένων φορέων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία. 
Αριθμός δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση
(P Top X%)
Πρόκειται για τον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που σε παγκόσμιο επίπεδο και ανά έτος κατατάσσονται υψηλά στην ποσοστιαία κατάταξη των δημοσιεύσεων στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο. Η κατάταξη πραγματοποιείται βάσει του αριθμού αναφορών. Ο δείκτης υπολογίζεται για χρονικά διαστήματα πενταετίας, αφορά τα εκατοστημόρια 1, 5, 10, 25 και 50 (δηλαδή τον αριθμό των δημοσιεύσεων που κατατάσσονται παγκοσμίως στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση) και αναφέρεται:   Υποδηλώνει τον όγκο παραγωγής δημοσιεύσεων υψηλής απήχησης:
 • στο σύνολο της χώρας.
 • της Ελλάδας.
 • ανά κατηγορία φορέων.
 • των διαφόρων κατηγοριών φορέων.
 
 
Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση
(Top X%)
Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) του αριθμού των δημοσιεύσεων μιας οντότητας που ανά έτος χαρακτηρίζονται ως δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση επί του συνολικού αριθμού των δημοσιεύσεων της οντότητας το ίδιο έτος. Όταν η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση της  εξεταζόμενης οντότητας προσεγγίζει ή υπερβαίνει την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, η οντότητα θεωρείται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ο δείκτης υπολογίζεται για χρονικά διαστήματα πενταετίας: Συγκρίνει σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο την κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεων:
 • στο σύνολο της χώρας.
 • της Ελλάδας.
 • ανά κατηγορία φορέων.
 • των διαφόρων κατηγοριών φορέων.
 
 
Δείκτης Δραστηριότητας (Activity Index) Ο Δείκτης Δραστηριότητας συγκρίνει την επιστημονική παραγωγή (παραγωγή δημοσιεύσεων) δύο διαφορετικών οντοτήτων, της οντότητας μελέτης (π.χ. της Ελλάδας) με την οντότητα σύγκρισης (π.χ. υπόλοιπος κόσμος) ανά εξειδικευμένη θεματική περιοχή και έτος δημοσίευσης. Υπολογίζεται ως ο λόγος [ (δημοσιεύσεις οντότητας μελέτης σε συγκεκριμένο τομέα και έτος/σύνολο δημοσιεύσεων οντότητας μελέτης ανά έτος) / (δημοσιεύσεις οντότητας σύγκρισης σε συγκεκριμένο τομέα και έτος / σύνολο δημοσιεύσεων οντότητας σύγκρισης ανά έτος) ]. Η τιμή 0 υποδηλώνει απόλυτη ισορροπία στην παραγωγή δημοσιεύσεων μεταξύ οντότητας μελέτης και σύγκρισης. Θετικές τιμές (με μέγιστη το 100) υποδηλώνουν μεγαλύτερη δραστηριότητα παραγωγής της οντότητας μελέτης σε σχέση με την παραγωγή της οντότητας σύγκρισης, ενώ αρνητικές τιμές (με ελάχιστη το -100) υποδηλώνουν το ακριβώς αντίθετο. Λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στην παραγωγή δημοσιεύσεων στα διαφορετικά  επιστημονικά πεδία και συγκρίνει την ελληνική παραγωγή δημοσιεύσεων με την αντίστοιχη παραγωγή δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.